nepravilno parkiranje

Da li bi ste vi bili kažnjeni da se ovako parkirate?