Broj pregleda

JN: Radovi na izgradnji školskih zgrada

Osnovna škola “Dubrava“ u Knjaževcu, objavila je poziv za podnošenje ponude Javne nabavke u otvorenom postupku “Radovi na izgradnji školskih zgrada“.
dubravaPredmet javne nabavke, broj JN 3/2014 koja se sprovodi u otvorenom postupku su radovi- izgradnja svlačionica u matičnoj školi

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 45214200 – radovi na izgradnji školskih zgrada.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom veb sajtu naručioca www.osdubravaknjazevac.rs

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca ul. Ivana Milutinovića bb. u Knjaževcu svakog radnog dana od 0800 do 1500 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom veb sajtu Naručioca www.osdubravaknjazevac.rs, odnosno do 16.05.2014.godine do 1200 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku br.3/2014, izgradnja svlačionica – NE OTVARATI“. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana isteka roka,u petak 16.05.2014. god.,sa početkom u 1230 časova, u prostorijama naručioca Osnovne škole “ Dubrava “ u Knjaževcu,ul. Ivana Milutinovića bb.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Kontakt osoba za sve informacije vezane za javnu nabavku je Tanja Aleksić, tel. 019/739-606, e mail: osdubravak@open.telekom.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE