Koridor Istok

Opštine razmatrale aktivnosti za bržu realizaciju projekta Koridor istok