Књажевачке

НОВИНЕ

Broj pregleda

Koncert grupe “Legende“ koštao 650.000 dinara

Bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u celoj Srbiji, opština Knjaževac smogla je snage i za osmomartovski koncert grupe “Legende“ platila čak 650.000 dinara bez PDV-a.

legende-knjazevac

Naručilac je sproveo pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja javnog poziva, br. 01-21, koja ima za predmet uslugu iz oblasti kulture – izvođenje nastupa muzičkog sastava “Legende“, sredstava obezbeđenih u budžetu Opštine Knjaževac za tu namenu,procenjene vrednosti 650.000,00 din., a u skladu sa čl. 36., st. 1., tač. 2 ZJN, jer nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač.
Za navedenu javnu nabavku, naručilac je poslao poziv za dostavljanje ponude ponuđaču – agencija “Falkon“ iz Crvenke, koja je podnela prihvatljivu ponudu sa ponuđenom cenom u iznosu od 650.000,00 din. bez PDV-a.
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva sproveden je sa ponuđačem – agencija “Falkon“, jer navedenu uslugu može pružiti samo ovaj ponuđač, zato što je jedini ovlašćeni zastupnik izvođača nastupa, koji je predmet nabavke, te je stoga izabrani ponuđač ovlašćeni nosilac autorskih prava na izvođenje ove predstave.
Tokom izvođenja postupka, Komisija je konstatovala , da nije bilo odstupanja od plana nabavki, niti je ponuđena cena bila neuobičajeno niska.
Na osnovu navedenog, Komisija je predložila Naručiocu, da donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču, agenciji “Falkon“, 01-31/naš zavodni broj/, od 07.03.2014. god., po kriterijumu najniže ponuđene cene, pa je naručilac odlučio kao u izreci ove odluke.
Pravna pouka: Protiv ove odluke, ponuđač može Naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja iste na Portalu Uprave za javne nabavke.

Direktor Doma kulture – Knjaževac,
Uroš Stanišić

Stoji u zvaničnom saopštenju na sajtu Doma kulture.

Ova suma novca mogla je da se uloži u nešto produktivnije ili da se uposle bar tri nova radnika na period od 12 meseci.

Povezano

VESTI IZ KATEGORIJE

Radio Bubamara